Kapitel 9, författningar

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
http://www.av.se/dokument/afs/ursprungs/ursprungsAFS2014_07.pdf

AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
http://www.av.se/dokument/afs/afs2010_11.pdf

AFS 2005:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan och överkänslighet.
http://www.av.se/dokument/afs/afs2005_01.pdf

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.  http://www.av.se/dokument/afs/afs2001_03.pdf

LVFS 2011:13 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter.
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/lvfs_2011_13.pdf

LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter. http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf

SFS 2012:226 Förordning om ändring i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=134988&docId=1084931&propId=5

SFS 2011:1215 Ändring i Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=119988&docId=971386&propId=5

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100659.PDF

SFS 2008:355 Patientdatalagen.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080355.PDF

SFS 2004:451 Produktsäkerhetslagen (SFS 2007:183 ändring § 36) ersätter SFS 1988:1 604.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20040451.HTM

SOSFS 2013:7 (M) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19076/2013-5-11.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2007:19 (M) Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8916/2007-10-19_2007_19.pdf