Kapitel 9, sugning av luftvägarna

HSLF-FS 2017:41 (SOSFS 2010:4 ) Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).  Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 HSFS-FS 2017:40 (SOSFS 2011:9) Föreskrifter om systematiskt patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsen.

HSFS-FS 2017:27  (SOSFS 2013:6) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

HSFS-FS 2016:40 (SOSFS 2013:7) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

SFS 2011:1215 Ändring i Produktsäkerhetslagen (SFS 2004:451)

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

AFS 2018:4 Smittrisker. Arbetsmiljöverket.

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).

AFS 2005:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan och överkänslighet.

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.