Kapitel 8, Oxygenterapi

AFS 2014:28 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor

AFS 2018:4 Smittrisker, Arbetsmiljöverket

HSLF-FS 2017:41 (SOSFS 2010:4 ) Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).  Inspektionen för vård och omsorg, IVO

 HSFS-FS 2017:40 (SOSFS 2011:9) Föreskrifter om systematiskt patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsen.

HSFS-FS 2017:27  (SOSFS 2013:6) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

HSFS_FS 2017:16  (SOSFS 2012:10) Socialstyrelsens föreskrifter ändring i (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

HSLF-FS 2016:72 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning. 

LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.  

SFS 2010:677 Lag om ändring i patientdatalagen (SFS 2008:355).

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2013:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i (SOSFS 2009:10) ambulanssjukvård.