Kapitel 8, Oxygenterapi

AFS 2014:28 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:4) om gasflaskor https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_28.pdf http://www.av.se/dokument/afs/afs2001_04.pdf

HSLF-FS 2016:72 Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 2004:16) om godkännande av medicinska gaser för försäljning. https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/HSLF-FS/HSLF-FS_2016_72.pdf

LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter.  http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf

SFS 2010:677 Lag om ändring i patientdatalagen (SFS 2008:355).
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=55966&docId=636457&propId=5

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

SFS 2008:355 Patientdatalag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i (SOSFS 2009:10) ambulanssjukvård.
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-5-10 http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2013:3 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19078/2013-5-12.pdf

SOSFS 2012:10 Socialstyrelsens föreskrifter ändring i (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18770/2012-6-46.pdf

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf

SOSFS 2010:4 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18201/2010-12-14.pdf

SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­åtgärd kan utföras som egenvård.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8290/2009-10-6.pdf

SOSFS 2005:28 Anmälningsplikt enligt Lex Maria. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9851/2005-10-28.pdf