Kapitel 7, Kateterisering av urinvägarna

HSLF-FS 2018:10  (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

HSLF-FS 2017:27  (SOSFS 2013:6) Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

HSLF-FS 2016:89 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.

HSLF-FS 2016:40  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2020:307 (SFS 2008:355) Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.