Kapitel 6, Enteral sondsättning …

HSLF-FS 2018:10 (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Inspektionen för vård och omsorg, IVO

HSLF-FS 2017:40. Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.  Socialstyrelsen

HSLF-FS 2017:16 (SOSFS 2009:6) Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso-och sjukvprdsåtgärd kan utföras som egenvård

HSFL-FS 2016:88 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

LVFS 2009:23 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel.

SFS 2011:234 Lag om ändring i läkemedelslagen.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2009:1 258 Lag om ändring i Livsmedelslagen.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

SOSFS 2012:10 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård 

SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­åtgärd kan utföras som egenvård.

SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård.

AFS 2018:4 Smittrisker. Föreskrifter

AFS 2010:11 Användning av personligskyddsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).

 AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.