Kapitel 6, Enteral sondsättning …

AFS 2010:11 Användning av personligskyddsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

 AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

HSFL-FS 2016:88 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20365/2016-10-10.pdf

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-44.pdf

LVFS 2009:23 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2005:11) om märkning och bipacksedlar för läkemedel.
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2009-23.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2005-11.pdf

SFS 2011:234 Lag om ändring i läkemedelslagen.
http://rinfo.stage.lagrummet.se//publ/sfs/2011:234/pdf,sv

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

SFS 2009:1 258 Lag om ändring i Livsmedelslagen.
http://rinfo.stage.lagrummet.se//publ/sfs/2009:1258/pdf,sv

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2012:10 Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18770/2012-6-46.pdf

SOSFS 2009:6 Bedömningen av om en hälso- och sjukvårds­åtgärd kan utföras som egenvård.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8290/2009-10-6.pdf

SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården och tandvård.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf