Kapitel 5, Transfusion

HSLF-FS 2018:10 (SOSFS 2011:9) Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

HSLF-FS 2017:40. Vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.  Socialstyrelsen

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Europaparlamentet och europeiska unionens råd. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG av den 27 januari 2003 om fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för insamling, kontroll, framställning, förvaring och distribution av humanblod och blodkomponenter och om ändring av direktiv 2001/83/EG Europeiska unionens officiella tidning; 2003.

Europeiska gemenskapernas kommission. Kommissionens direktiv 2005/61/EG av den 30 september 2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/98/EG i fråga om krav på spårbarhet och rapportering av allvarliga biverkningar och avvikande händelser. Europeiska unionens officiella. 2005;

SFS 2010:675 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet.

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2009:366 Lagen om handel med läkemedel.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2013:12 (M) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter.

SOSFS 2013:11 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

SOSFS 2009:28 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet. (Ändringsförfattning SOSFS 2011:19, SOSFS 2013:11, SOSFS 2015:24, HSLF-FS 2016:23, HSLF-FS 2016:95, HSLF-FS 2017:14, HSLF-FS 2018:16).

SOSFS 2009:29 Transfusion a blodkomponenter. Socialstyrelsen (Ändringsförfattning SOSFS 2011:18, SOSFS 2013:12, HSLF-FS 2018:17).

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

AFS 2010:11 Användning av personligskyddsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).

LVFS 2010:2 Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet ändring i (LVFS 2006:16).