Kapitel 5, Transfusion

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.  https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_7.pdf

AFS 2010:11 Användning av personligskyddsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

LVFS 2010:2 Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet ändring i (LVFS 2006:16).
https://lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2010-2.pdf

SFS 2010:675 Lag om ändring i lagen (2006:496) om blodsäkerhet.
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20100675.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006496-om-blodsakerhet_sfs-2006-496/

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

SFS 2009:366 Lagen om handel med läkemedel.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2009366-om-handel-med-l_sfs-2009-366/

SFS 2008:355 Patientdatalag.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080355.PDF

SFS 1998:204 Personuppgiftslag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:12 (M) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19087/2013-5-20.pdf

SOSFS 2013:11 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19086/2013-5-19.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2013:3 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19078/2013-5-12.pdf

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf

SOSFS 2010:4 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:28) om anmälningsskyldighet enligt lex Maria.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18201/2010-12-14.pdf

SOSFS 2009:28 Socialstyrelsens föreskrifter om blodverksamhet.
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-28

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26/Documents/2009_19.pdf
1997:10

SOSFS 2005:28 Anmälningsplikt enligt Lex Maria. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9851/2005-10-28.pdf

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9849/2005-10-26.pdf