Kapitel 4, Venprovtagning

HSLF-FS 2020:9 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar

HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:44).

HSLF-FS 2017:27 (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6) SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

SFS 2014:821 Patientlag. Socialdepartementet

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2013:12 (M) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter. 

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.

AFS 2018:4 Smittrisker. Arbetsmiljöverket