Kapitel 4, Venprovtagning

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_7.pdf

AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-foreskrifter-afs2001-3.pdf

HSLF-FS 2015:19 Folkhälsomyndighetens föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar
https://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publicerat-material/foreskrifter/hslf-fs-2015-10-foreskrifter-om-smittsparningspliktiga-sjukdomar.pdf

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/

SFS 2010:334 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=52957&docId=627793&propId=5

SOSFS 2013:12 (M) Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:29) om transfusion av blodkomponenter.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19087/2013-5-20.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17815/2009-11-13.pdf