Kapitel 3, Injektioner

HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården

HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:44).

HSLF-FS 2017:27 (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6) SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

SFS 2014:821 Patienlag. Socialdepartementet

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.

SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.

AFS 2018:4. Smittrisker. Arbetsmiljöverket.