Kapitel 3, Injektioner

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_7.pdf

AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets förskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

AFS 2001:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-foreskrifter-afs2001-3.pdf

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-44.pdf

SFS 2011:805 Lag om ändring i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter.
http://www.lagboken.se/dokument/andrings-sfs/820340/sfs-2011_805-lag-om-andring-i-lagen-1993_584-om-medicintekniska-produkter?id=102982

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100659.PDF

SFS 2008:355 Patientdatalag.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080355.PDF

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf

SOSFS 2009:19 Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 om allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17815/2009-11-13.pdf

SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17777/2009-10-109.pdf