Kapitel 2, Intravenös infusionsbehandling …

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i (AFS 2005:1) Arbetsmiljöverkets mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_7.pdf

AFS 2010:11 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning (ändring AFS 2009:08).
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2010_11.pdf

AFS 2009:06 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2009_6.pdf

AFS 2005:5 om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/cytostatika-och-andra-lakemedel-med-bestaende-toxisk-effekt-afs2005-5.pdf

HSFL-FS 2016:88 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20365/2016-10-10.pdf

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-44.pdf

SFS 2011:234 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859).
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20110234.pdf

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen.
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=55966&docId=636439&propId=5

SFS 2009:391 Förordning om ändring i förordningen om ändring i förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter.
http://www.lagboken.se/Views/Pages/GetFile.ashx?portalId=56&cat=34146&docId=361617&propId=5

SFS 2008:355 Patientdatalag.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientdatalag-2008355_sfs-2008-355/

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf

SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17777/2009-10-109.pdf

SOSFS 2006:24 (M) Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9402/2006-10-24_2006_24.pdf

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9849/2005-10-26.pdf