Kapitel 2, Intravenös infusionsbehandling …

HSFL-FS 2017:37 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

HSLF-FS 2017:27 SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. (Ändringsförfattningar SOSFS 2013:6.

HSLF-FS 2017:3 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;

SFS 2011:234 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859).

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslagen.

SFS 2008:355 Patientdatalag.

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

SOSFS 2009:16 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1999:26) om att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner.

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

AFS 2009:06 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:5) om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.