Kapitel 1, Perifer och Central venkateter …

HSFL-FS 2017:37
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. (Ändringsförfattning HSLF-FS 2018:44).

HSLF-FS 2017:27 (SOSFS 2008:1) SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna) om användning av medicintekniska av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården; (Ändringsförfattning: HSLF-FS 2017:3)

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.

SFS 2008:355 Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartementet

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.