Kapitel 1, Perifer och Central venkateter …

AFS 2014:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) och allmänna råd om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/andringsforeskrift/afs2014_7.pdf

HSFL-FS 2016:88
Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20365/2016-10-10.pdf

HSLF-FS 2016:40
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården;
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20165/2016-4-44.pdf

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/10/100659.pdf

SFS 2008:355 Patientdatalag.
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/08/080355.pdf

SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19819/2015-5-10.pdf

SOSFS 2013:6 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:1) om användning av medicintekniska av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19079/2013-5-13.pdf

SOSFS 2011:9 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18389/2011-6-38.pdf

SOSFS 2005:26 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9849/2005-10-26.pdf